Rzadane informacje


mgr Renata Malinowska: PROCENT, ZAMIANA LICZBY NA PROCENT I ODWROTNIE

mgr Renata Malinowska

nauczyciel matematyki

 

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I 

Temat: Procent, zamiana liczby na procent i odwrotnie.

 

Cele:

poznawczy - procent, zamiana dowolnej liczby wymiernej na procent, zamiana procentu na liczbę, zapis procentu,

kształcący - umiejętność zamiany dowolnej liczby wymiernej na procent, zamiany procentu na liczbę (ułamek), umiejętność dzielenia i mnożenia dowolnej liczby całkowitej przez 100, umiejętność dzielenia i mnożenia dowolnego ułamka zapisanego w postaci dziesiętnej przez 100, umiejętność dzielenia i mnożenia dowolnego ułamka zwykłego przez 100,

wychowawczy - kształtowanie właściwej postawy ucznia na lekcji, umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie, umiejętność prezentacji uzyskanych wyników, umiejętność współpracy, uczestnictwa w dyskusji,

 

Cele operacyjne:

 Wiadomości:

A: Uczeń: wie gdzie na co dzień spotykamy procenty, wie jak zapisać procent, potrafi podać sposób zamiany dowolnej liczby wymiernej na procent, wie jak zamienić procent na liczbę,

 

B: Uczeń: potrafi wyjaśnić w jaki sposób można zamienić dowolną liczbę całkowitą na procent, potrafi wyjaśnić w jaki sposób można zamienić dowolną liczbę zapisaną w postaci ułamka dziesiętnego na procent, potrafi uzasadnić sposób zamiany dowolnej liczby zapisanej w postaci ułamka zwykłego na procent, potrafi omówić sposób zamiany procentu na liczbę,

 

 Umiejętności:

C: Uczeń: potrafi zamienić dowolną liczbę wymierną (całkowitą, w postaci ułamka zwykłego, w postaci ułamka dziesiętnego) na procent i odwrotnie, wartość procentu może być dowolną liczbą wymierną, w przypadku zamiany liczb całkowitych bądź liczb zapisanych w postaci ułamka dziesiętnego obliczenia potrafi wykonać w pamięci(zamiana na procent i odwrotnie), potrafi sprawnie wykonywać mnożenie i dzielenie wymienionych liczb przez 100, umie mnożyć i dzielić ułamek zwykły (liczbę mieszaną) przez 100, potrafi skracać ułamki zwykłe, zamieniać liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie,

 

Metody pracy: problemowa, praca w grupach,

Formy pracy: grupowa, zbiorowa,

Środki dydaktyczne: zadania do pracy w grupach, podręcznik,

Funkcje dydaktyczne lekcji: zaznajomienie uczniów z nowym materiałem,

Typ lekcji: służąca zaznajomieniu uczniów z nowym materiałem, obejmująca ćwiczenia,

Zasady nauczania: systematyczność, stopniowania trudności, świadomego i efektywnego udziału w nauczaniu,

 

 

Przebieg lekcji

 

Etapy lekcji

Przebieg lekcji

Umiejętności kluczowe

1

2

3

Zaangażowanie

5min

 

 

 

 

 

1.      Podanie tematu: Procent, zamiana liczby na procent i odwrotnie.

2.      Podział klasy na grupy 4 - 5 osobowe.

3.      Krótkie wprowadzenie do tematu, rozdanie zadań grupom. Każda grupa otrzymuje inne zadania - zadania dla grup w załączeniu.

Komunikacja nauczyciel - uczeń, słuchanie ze zrozumieniem, zorganizowanie zespołu.

Badanie

3min

Uczniowie samodzielnie analizują otrzymane zadania. Dyskutują, wyznaczają etapy pracy, przydzielają funkcje w grupie,

Wewnętrzna samodzielna organizacja grupy, przydzielenie funkcji, komunikacja uczeń - uczeń.

 

Przekształcanie

15min

Zadaniem każdej grupy jest rozwiązanie podanych zadań. Do tego celu mogą im być potrzebne odpowiednie informacje, jakie mogą znaleźć w podręczniku. Dyskutują, wymieniają się posiadaną lub uzyskaną wiedzą, wspólnie przygotowują rozwiązania zadań.

Rozwiązywanie problemu we współpracy z innymi, dyskutowanie, przekonywanie, uzasadnianie, praca w grupie, komunikacja uczeń - uczeń.

 

Prezentacja

12 - 15 min

Przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy, omawiają kolejne przykłady, uzasadniają prawidłowość postępowania, przedstawiają ewentualne trudności.

Komunikacja uczeń - klasa, uczeń - nauczyciel, umiejętność prezentacji wyników własnej pracy, porównywanie sposobów rozwiązania problemu.

 

Refleksje

5 - 10 min

Podsumowanie pracy wspólna dyskusja. Podanie działania (przepisu) pozwalającego zamienić dowolną liczbę na procent i odwrotnie. Umiejętność określenia jakie spośród liczb wymiernych najprościej i najszybciej można zamienić na procent i odwrotnie. Umiejętność dokonania samooceny, określenia czego i w jaki sposób się nauczyliśmy, czemu służyła wybrana metoda pracy.

 

Próba oceny własnej pracy, posiadanych wiadomości, umiejętności współpracy z innymi, zaangażowanie.

Komunikacja uczeń - uczeń, uczeń - klasa, uczeń - nauczyciel.

 

 

ZADANIA DLA GRUP

 

GRUPA I

 

  1. Co to jest procent-

1% =

100% =

  1. Gdzie w życiu codziennym spotykamy procenty-

 

GRUPA II

 

  1. Jak zamieniamy liczbę na procent-
  2. Zamień podane liczby na procenty.

0,24; 0,03; 0,026; 1,4; 2,25;

 

GRUPA III

 

1.      Jak zamieniamy liczbę na procent-

2.      Zamień podane liczby na procenty.

; 1 ; 2

 

GRUPA IV

 

1.      Jak zamieniamy liczbę na procent-

2.      Zamień podane liczby na procenty.

; 1

 

GRUPA V

 

1.      Jak zamieniamy procent na liczbę-

2.      Zamień podane procenty na liczby.

13%; 28%; 7%; 156%; 0,4%; 4,5%

 

GRUPA VI

 

1.      Jak zamieniamy procent na liczbę-

2.      Zamień podane procenty na liczby.

%; 3 %; 10 %;  %; 1 %

 

 ^ w góre ^   
Czas generowania:  0.016s © NRK 2003